ประเทศไทย
เมื่อวาน
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 22 ก.ค. 2557 - 07.00 น. 23 ก.ค. 2557
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนลำปาว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนวชิราลงกรณ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนบางลาง
วันนี้
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 23 ก.ค. 2557 - 10.00 น. 23 ก.ค. 2557
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนลำปาว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนวชิราลงกรณ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนบางลาง
เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
4,504.79
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
3.83
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
33.46%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
3,314.91
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
9.13
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
34.86%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
681.45
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
6.98
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
28.03%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
243.00
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
5.35
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
12.00%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
94.00
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
1.09
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
12.00%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
75.00
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
0.80
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
24.00%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
955.76
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
1.85
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
48.60%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
3,882.36
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
7.09
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
43.82%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
12,721.38
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
5.31
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
71.69%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
3,344.88
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
2.10
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
59.32%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนบางลาง จ.ยะลา
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
962.71
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
3.50
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
66.20%
ณ ปัจจุบัน
จังหวัด สถานี 15m
>=20มม.
30m
>=40มม.
1h
>=60มม.
24h
>=90มม.
กาฬสินธุ์ อบต.หนองกุง - - - 104
กาฬสินธุ์ ทต.โนนบุรี - - - 133.5
อำนาจเจริญ อบต.เสนางคนิคม - - - 142.5
ร้อยเอ็ด ทต.เชียงใหม่ - - - 106
ร้อยเอ็ด ทต.ดงสิงห์ - - - 106.5
ยโสธร อบต.หัวเมือง - - - 96.5
ยโสธร อบต.ฟ้าห่วน - - - 142
อุบลราชธานี อบต.โคกจาน - - - 112.5
อุบลราชธานี ทต.คอแลน - - - 99.5
อุบลราชธานี อบต.นาห่อม - - - 106.5
อุบลราชธานี อบต.เหล่าเสือโก้ก - - - 110.5
อุบลราชธานี อบต.คำเขื่อนแก้ว - - - 158
อุบลราชธานี อบต.แก่งโดม - - - 174.5
อุบลราชธานี อบต.ตาเกา - - - 98.5
อุบลราชธานี อบต.เหล่าแดง - - - 98
ศรีสะเกษ อบต.ทุ่งใหญ่ - - - 105.5
ศรีสะเกษ อบต.ส้มป่อย - - - 131.5
ศรีสะเกษ ทต.กระหวัน - - - 94
ศรีสะเกษ อบต.น้ำเกลี้ยง - - - 142
ศรีสะเกษ อบต.หนองกุง - - - 152
ศรีสะเกษ อบต.เหล่ากวาง - - - 264.5
ศรีสะเกษ อบต.กุดเมืองฮาม - - - 219.5
ศรีสะเกษ อบต.สระเยาว์ - - - 107
ศรีสะเกษ อบต.โจดม่วง - - - 132.5

ฝนสะสมเมื่อวาน
7.00 น. - 7.00 น.
ฝนสะสมวันนี้
7.00 น. - ชม ปัจจุบัน
  

ที่มาของข้อมูลระดับน้ำในเขื่อน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย, กรมชลประทาน
กรุณาติดต่อ 02-399-2666,02-399-2903

สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ hydromet.tmd.go.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลตรวจวัดจากสถานีฝนอัติโนมัติสู่สาธารณะ
ข้อมูลที่อยู่ในรูปเอกสารต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์หากมีการสะกดผิด ข้อมูลผิดพลาด หรือตกหล่นไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นเหตุทางกฎหมาย และไม่สามารถใช้เป็นเหตุอ้างในข้อพิพาทต่างๆ ทางกฎหมายได้